1. Pagrindinės taisyklės

Norėdami naudotis modellante.lt teikiamomis paslaugomis, jus turite:

 • 1.1. sutikti su privatumo ir svetainės naudojimosi politika bei taisyklėmis. Jūs su jomis sutinkate atliktadimi prekių pirkimą;
 • 1.2. pateikti tikslią ir naujausią kontaktinę informaciją.

Užsiregistruodami mūsų internetinėje svetainėje ar kitaip naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su mūsų Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

 

2. Bendrosios nuostatos

šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi Modellante parduotuve internete adresu modellante.lt (toliau – Parduotuvė) sąlygas bei tvarką. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjai renkasi, užsako ir perka Parduotuvėje siūlomas Pardavėjo prekes arba naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Pirkti Parduotuvėje turi teisę prie Parduotuvės sistemos prisiregistravęs asmuo arba svečias (toliau – Pirkėjas). Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje ir (arba) pateikdamas užsakymą besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Parduotuvėje. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Parduotuvėje modellante.lt, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą, Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Parduotuvėje modellante.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.

Pardavėjas turi teisę atsižvelgdamas į Parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, riboti registruotų Pirkėjų skaičių; iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, apriboti Pirkėjo naudojimąsi Parduotuvės paslaugomis, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas naudojosi Parduotuve, pažeisdamas šias Taisykles, bandė arba bando pakenkti Parduotuvės ar Pardavėjo vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui; laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

3. Užsakymai, registracija, prisijungimo duomenys

Pirkimo anketoje privaloma pateikti šiuos Pirkėjo duomenis:

 • 3.1. vardą, pavardę arba pavadinimą;
 • 3.2. jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo – parašykite savo rekvizitus ir išrašysime sąskaitą jūsų juridiniui asmeniui;
 • 3.3. elektroninį paštą;
 • 3.4. adresą, kuriuo bus pristatomos prekės;
 • 3.5. kontaktinį telefono numerį.

Pardavėjas turi teisę nustatyti kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki sekančio prekių užsakymo, šiuos duomenis atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo vartotojo vardo ir slaptažodžio (toliau – Prisijungimo duomenys). Pirkėjas yra atsakingas už jo Prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Parduotuvėje atliekami prisijungus Pirkėjo Prisijungimo duomenimis.

Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis Parduotuve, be to Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjo partneriams, kurie kartu su Pardavėju administruoja Parduotuvę, vykdo prekių pristatymą ar teikia kitas su Parduotuve susijusias paslaugas.

Pirkėjui PVM sąskaita faktūra atsiunčiama nurodytu el. paštu – PDF formatu (e-sąskaita).

Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo rašytinį, elektroninį arba žodinį sutikimą. Pirkėjas savo valią dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia užpildydamas registracijos anketą ir šioje anketoje pažymėdamas atitinkamus laukus.

Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, kai tai padaryti yra privaloma.

Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai. Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra nustatyti Pardavėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse. Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo laikotarpiui, arba išnykus poreikiui tvarkyti asmens duomenis, šie duomenų sunaikinami teisės aktų ir Pardavėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4. Prekių kainos, nuolaidos, apmokėjimai ir terminai

Parduotuvėje prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pirkėjui suteiktos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama, tai yra pažymėta kaip TOP prekė ar jos kaina akcijinė.

Už išsirinktas prekes Pirkėjas gali sumokėti nurodytais atsiskaitymo būdais:

 • Atliekant elektroninį mokėjimą per: SwedBank, SEB, Citadele, Luminor, Medicinos Bankas, Šiaulių Bankas, LKU, Paysera, Revolut
 • Paprastu bankiniu pavedimu į MB Eucommerce sąskaitą
 • Mokėjimo kortelėmis(parduotuvėje arba kurjeriui)

Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip. Apmokėjimas laikomas atliktu tuomet, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 24val. nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti (galiojimo) terminai

Visų Parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. Prekių pristatymas

Parduotuvėje įsigytas prekes pristato Pirkėjo pasirinktos siuntų tarnybos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Prekių pristatymo terminas, kuomet siunta perduodama siuntų tarnybai, priklauso nuo siuntų tarnybos kurios veiklos įtakoti Pardavėjas negali. Be to, Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, Pirkėjas nurodė neteisingus duomenis, kuriuos reikėjo tikslinti, pristatymo adresas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl kitų veiksnių.

Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti prekių pristatymo įkainius.

Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/arba SMS žinute.

 • Galimi pristatymo būdai Lietuvos teritorijoje:
 • Omniva paštomatai, kaina €1.99, pristatymo terminas 1-3d.d. (nebent prie prekės nurodyta kitaip)
 • LPexpress paštomatai, kaina €1,69, pristatymo terminas 1-3d.d. (nebent prie prekės nurodyta kitaip)
 • Pristatymas kurjeriu (išskyrus Kuršių Nerija), kaina €3.99, pristatymo terminas 1-3d.d. (nebent prie prekės nurodyta kitaip)

7. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas ir keitimas

Internetinėje parduotuvėje modellante.lt įsigytas Prekes galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo momento.

Prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Svarbu: higienos sumetimais, apatinės kelnaitės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.

Tinkamos kokybės Prekių keitimo/grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Norėdamas grąžinti nekokybišką ar kokybišką Prekę, per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo momento Pirkėjas turi užpildyti grąžinimo formą mūsų partnerių OMNIVA sistemoje ir išsiųsti grąžinamas prekes per 3d.d. naudojantis Omniva paštomatais.

Jeigu grąžinimas per Omniva paštomatus yra nepatogus, susisiekite: mail@modellante.lt .

Grąžinant Prekes Pardavėjui, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Prekė turi būti nedėvėta;
 • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (neištepta, nesugadinta, nesuplėšytos dėžutės, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
 • pėdkelnės, prisegamos, prilipinamos ir kūno kojinės, formuojantys apatiniai, krutinės juostos turi būti nesimatuoti, originalioje gamintojo pakuotėje;
 • grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • užsakius papildomą paslaugą “supakuoti kaip dovaną”, pinigai už įpakavimą nėra grąžinami
 • grąžinant Prekę būtina užpildytą grąžinimo formą mūsų partnerių OMNIVA sistemoje ir išsiųsti grąžinamas prekes per 3d.d. naudojantis Omniva paštomatais.

Jeigu užsakymo metu buvo pritaikyta papildomų nuolaidų, kurios priklauso nuo perkamų prekių (nemokamas pristatytmas, dovanos), grąžinimo arba dalinio grąžinimo atveju jos yra perskaičiuojamos. Pvz. perkant už €50 taikomas nemokamas pristatymas, o grąžinus prekes galutinė užsakymo suma gaunasi mažesnė, pristatymo kaina gali būti išskaičiuojama iš grąžinamos sumos.

Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).

Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių Prekių:

1. kokybiškų Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, nuplėštos etiketės, sugadintos originalios gamintojo pakuotės ir pan.);
2. kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

Prekės gali būti keičiamos/grąžinamos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų gavimo momento.

Atsisakydamas sutarties (grąžindamas Prekes), Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie grąžinimą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui. Grąžindamas Prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti Prekę, kad jos nebūtų pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti ir dėl to sugadinti siuntimo metu.

Pardavėjas, gavęs keičiamą/grąžinamą prekę, įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Pirkėją, ar Prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama Prekė šiuos kriterijus atitinka, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti Prekę arba grąžinti sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Prekės gavimo momento į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą (suma apmoka su dovanų kuponu, grąžinama dovanų kuponu pagal šių taisyklių 8 punktą).

Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šioje Prekių grąžinimo politikoje nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos.

Grąžinimo forma galite užpildyti mūsų partnerių OMNIVA sistemoje.

 •  

8. Komunikacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu mail@modellante.lt arba skambina telefonu +37068462592.

9. Pranešimas apie piktnaudžiavimą

Jei manote, kad kas nors pažeidžia šią Privatumo politiką ir svetainės naudojimosi taisykles, nedelsdami praneškite apie tai mums elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

ATSAKOMYBĖ

10. Atsakomybės apribojimas

Tiek kiek leidžia įstatymai, esate visiškai atsakingi už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl Jūsų naudojimosi mūsų interneto svetaine ir kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Mes ir mūsų komanda nebus atsakingi už bet kokią netiesioginę ar pasekminę žalą.

Mes ir mūsų komanda neatsako už bet kokių reklamuotojų, susietų svetainių ar kitų narių elgesį.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Vykdome veiklą laikydamiesi LR įstatymų

šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas turi galimybę spręsti su Parduotuve iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirkėjas raštu (el. paštu) turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti Pardavėjui laisvos formos pretenziją dėl prekių ir (arba) Parduotuvės ar Pardavėjo veiklos. Savo pretenzijoje Pirkėjas privalo nurodyti konkrečią (-ias) prekę (-es) ar Parduotuvės suteiktą paslaugą, dėl kurios jis reikia savo pretenziją ir išdėstyti savo reikalavimą. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pretenziją, ją išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir pateikia Pirkėjui savo atsakymą. Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo pretenziją arba Pirkėjui likus nepatenkintam dėl Pardavėjo priimto sprendimo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė vvtat.lt).